.

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม  www.anubanchaehom.ac.th/

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.238.248.103
คุณเข้าชมลำดับที่ 274,363
  หน้าหลัก    ประวัติ 
ประวัติ
 

 ประวัติโรงเรียน

 
         โรงเรียน อนุบาลแจ้ห่ม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต  3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 148  หมู่ที่  9  ถนนคชวิถี ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแจ้ห่ม,( โรงเรียนประชาบาลแจ้ห่ม 1) ตั้งอยู่ที่สำนักงานกsารประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่มปัจจุบัน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1 กันยายน 2461
 
1 ตุลาคม  2500โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย 1 พฤษภาคม  2521 ยุบรวมกับโรงเรียนแจ้ห่ม (เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญ สอนชั้นมัธยม    ปีที่ 1 - 3 ในภายหลังเปลี่ยนหลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 7 ) ใช้ชื่อเป็นโรงเรียนบ้านแจ้ห่ม  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4
 
1  ตุลาคม  2523  โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติิ  กระทรวงศึกษาธิการ
 
27 ธันวาคม  2527  ได้รับอนุมัติอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านแจ้ห่ม (ชุมชนอาสาสมัคร)
 
16 พฤษภาคม  2528 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก 29  ตุลาคม 2529 ได้รับอนุมัติอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ให้ยุบโรงเรียนวัดผาแดงหลวงมาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านแจ้ห่ม
 
16  พฤศจิกายน  2537 ได้รับอนุมัติอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง  เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ปีการศึกษา  2538  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่มให้ดำเนินงานโครงการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.)
 
พ.ศ. 2540 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนศูนย์ปฏิรูปการศึกษา ของ สปจ.ลำปาง
 
พ.ศ. 2541 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์  ของ สปจ.ลำปาง
 
พ. ศ. 2541 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะชีวิต  โดยวิธีกรณีศึกษา  ของ สปจ.ลำปางพ.ศ. 2542 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของ สปจ.ลำปาง
 
พ.ศ. 2542 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก  ของ สปจ.ลำปาง
 
พ.ศ. 2542 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ของ สปจ.ลำปาง
 
พ.ศ. 2544  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนแกนนำคุณภาพของ สปอ.แจ้ห่ม                     
 
พ.ศ. 2546  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของ สปอ.แจ้ห่ม
 
พ.ศ. 2548  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต  3
 
พ. ศ. 2549  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนนำร่องการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ  Topstars  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  3
 
พ. ศ. 2550  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  แบบ BBL (Brain   Based  Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  3พ.ศ. 2550 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นสถานศึกษาประเภทที่  1 บริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต  3
 
พ.ศ. 2550   โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีที่ใกล้บ้าน)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต   3

.. 2551 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นศูนย์พัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต  3

.. 2551 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต  3

.. 2551 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการเรียนรู้  ของสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต  3

.. 2552  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต  3

.. 2553  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ECO School ปีที่ 2)

.. 2554  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  3

.. 2554  โรงเรียนศูนย์พัฒนาเครือข่ายวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  3

.. 2554  โรงเรียนศูนย์พัฒนาเครือข่ายวิชาการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  3

พ.ศ. 2554 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง 2554

พ.ศ. 2555 โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  3

 พ.ศ. 2555 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ปี  2555 จากสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2555 โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7

พ.ศ. 2556 โรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3

พ.ศ. 2556 โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ

พ.ศ. 2556 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2556 โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8

พ.ศ. 2556 โรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2556 โรงเรียนสีขาว

พ.ศ. 2556 โรงเรียนวิถีพุทธจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต3

พ.ศ. 2557 โรงเรียนสุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสถียร หมายมั่น
 

 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
 

 
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
148 ม.9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
Tel : 054 - 271219
Email : anubanlp3@hotmail.com