.

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม  www.anubanchaehom.ac.th/

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 34.238.248.103
คุณเข้าชมลำดับที่ 274,472
  หน้าหลัก    ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
 

         ชื่อ-สกุล                                  วุฒิครู/เอก                                       ตำแหน่ง                     

นายประสงค์  ปาสิงห์                    ศษ.ม. บริหารการศึกษา                 ผอ      ค.ศ.4(3)
นางเพ็ญศรี  สมร่าง                       คม. บริหารการศึกษา                    รองผอ.  ค.ศ.3
นางสาวภัสอรม์  ปิงพรม                ศษ.ม บริหารการศึกษา                  ครู           ค.ศ.1
นายสัมปทาน  พาติกรรม                ค.บ. การศึกษาปฐมวัย                   ครู
นางนิตยา วิ่งเร็ว                           ศษ.ม หลักสูตรและการสอน            ครู           ค.ศ.3
นางปรียาภรณ์  กัลปสันติ                ค.บ. พละศึกษา                             ครู           ค.ศ.3
นางผ่องศรี  จำปาทิพย์                    ค.บ. การประถมศึกษา                    ครู           ค.ศ.3
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช  เปลวทอง    ค.บ. วิทยาศาสตร์                       ครู
นางสิริจรรยา  สุรินทร์                ค.บ. คณิตศาสตร์                             ครู           ค.ศ.1
นางณัฐกานต์  แข็งแรง                    ค.บ. การประถมศึกษา                     ครู           ค.ศ.3
นางศิริพร  มณฑาทอง                     ค.บ. พลศึกษา                                  ครู           ค.ศ.3
น.ส.ภัทรศยา  ล่ำใหญ่                      ค.ม. หลักสูตรและการสอน              ครู           ค.ศ.2
นางสุวรรณา  เขียวดี                        ค.บ. ภาษาไทย                                  ครู           ค.ศ.3
นายเกียรติพงษ์  รักมิตร                  ค.บ. วิทยาศาสตร์                               ครู           ค.ศ.2
นางรัตนาพร  ปันดี                          ค.บ. สังคมศึกษา                               ครู           ค.ศ.3
นายยงยุทธ์  เจนคิด                         ศษ.บ การประถมศึกษา                      ครู           ค.ศ.3
นางวรินทร  สายวงค์ปัญญา            ค.บ. การประถมศึกษา                       ครู           ค.ศ.3
นางธนิดา  ใหญ่ผล                          ค.บ. สังคมศึกษา                                 ครู           ค.ศ.3
นายกนก  รักมิตร                             ค.บ. อิเล็กทรอนิกส์                            พนักงานราชการ
นายเจริญ  ครูขยัน                           ปวส. ก่อสร้าง                                      ช่างไม้ 4        
นายอดุลย์  รูปสูง                            ช่างไม้ 4           
น.ส.รัตชญาภรณ์  แสนตา              ศษ.บ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       ครูอัตราจ้างโรงเรียน               
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ตากัน        ค.บ. ภาษาอังกฤษ               ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ             
นายธนาวัฒน์  ไชยเครื่อง                ศศ.บ ดนตรี                          ครูอัตราจ้างโรงเรียน         
นางปภาวรินทร์  หมายหมั้น        ปวส. การบัญชี                               การเงิน พัสดุ        

 

 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสถียร หมายมั่น
 

 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
 

 
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
148 ม.9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
Tel : 054 - 271219
Email : anubanlp3@hotmail.com